REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem Serwisu dicti.eu, zwanym dalej Serwisem jest: Level Trading, ul. Reja 6a, 44-282 Czernica, udzielający zarejestrowanemu użytkownikowi licencji na korzystanie z wybranych słowników, rozmówek, kursów językowych
 2. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem poprzez:
  • wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@dicti.eu;
  • korespondencją tradycyjną.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna jak również inny podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych. Serwis jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorców jak i dla konsumentów.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a) przeglądarkę internetową Chrome, Mozilla FireFox lub Opera zaktualizowaną do najnowszej wersji, b) włączoną obsługę Java Script, c) aktywny adres e-mail,
 2. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Serwis zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie Serwisu i jest dostępny Użytkownikowi w każdym czasie.

III. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ USŁUGI.

 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Serwis usługę w postaci umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności prezentowanych w aktualnej, na datę zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ofercie Serwisu – korzystanie ze słowników elektronicznych.
 2. a) Korzystanie z usług w pełnym zakresie odbywa się poprzez założenie konta zgodnie z funkcjonalnościami na stronie z podaniem danych Użytkownika: - adresu email - hasła dostępu do serwisu b) korzystanie z usług bez założenia konta jest możliwe ale w ograniczonym zakresie – ograniczenie będzie każdorazowo wskazane jako informacja na stronie Serwisu.
 3. Oferta na daną usługę obejmuje wszystkie jej funkcjonalności, opłatę lub okres darmowego działania z usługi jak również czas trwania usługi.
 4. Instrukcja korzystania ze słowników dostępna jest w opisie słownika.
 5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku odpłatnych usług warunkiem rozpoczęcia oraz trwania usługi jest opłacanie kosztów usługi zgodnie z ofertą. W razie braku opłaty Serwis nie rozpoczyna świadczenia usługi lub zaprzestaje świadczyć już rozpoczętą.
 6. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług płatnych z Serwisem po zakończeniu okresu na jaki opłacił usługę. W razie rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Serwisem dezaktywowane stają się wszystkie usługi Użytkownika. Opłaty wpłacone przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi.
 7. Zmiany cen usług w Serwisie nie wpływają na już aktywowane usługi.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w razie zaistnienia zakłóceń w świadczeniu usług wywołanych siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym Użytkownika lub innymi równoważnymi wypadkami.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Serwisu w związku z realizacją usług ograniczona jest tylko do wypadku winy umyślnej oraz szkody rzeczywistej Użytkownika. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie Użytkownika. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Serwisu powstała w związku z niniejszą umową ogranicza się maksymalnie do kwoty opłaty uiszczonej przez Użytkownika za daną usługę.
 10. Użytkownik w ramach usług oferowanych przez Serwis ma prawo jedynie do niekomercyjnego wykorzystywania funkcjonalności na własny użytek. Zabronione jest korzystanie z funkcjonalności w celach zarobkowych jak również kopiowanie lub w inny sposób wykorzystywanie funkcjonalności na cele niezgodne z powyższym zastrzeżeniem. Dozwolone jednak jest korzystanie ze słowników w pracy tłumacza w zakresie nie naruszającym obowiązujących przepisów.

IV. PŁATNOŚCI.

 1. Obsługę płatności usług płatnych prowadzi operator płatności. Skorzystanie z powyższych forma płatności wymaga akceptacji odpowiednich regulaminów dostawców usług płatności.
 2. Serwis upoważniony jest do pobierania środków z rachunków Użytkowników cyklicznie, zgodnie z przyjętą ofertą na daną usługę płatną – do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Faktury są wystawiane na życzenie Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania płatności.

V. REKLAMACJE.

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie usług świadczonych przez Serwis.
 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, transakcji oraz treść reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

VI. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane na dane kontaktowe Serwisu.
 3. Serwis niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconej kwoty za okres w którym miał dostęp do słowników.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)dalej: RODO.
 3. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: - realizacji usług Serwisu, - ewidencjonowania sprzedaży usług Użytkowników, - kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,- w celach podatkowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych,- właściwym urzędom i organom w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 5. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownika, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Podanie danych Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Przekazywane przez Użytkownika trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 10. Dane Użytkownika mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.
 11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkowniku jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Wraz z usunięciem konta Użytkownika Administrator danych osobowych usunie jego dane na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby właściwych organów oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 14. Osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zgodzi się na wybór prawa Rzeczpospolitej Polski dla umowy zawartej z Serwisem jak również jurysdykcję sądów polskich.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Serwisu.